About Me

My photo
welcome to my page..it's a step to my heart.... jinak2 merpati kot (^^ ) very simple person that like newest info...

Saturday, September 29, 2012

征服终于你找到一个方式分出了胜负
zhong yu ni zhao dao yi ge fang shi fen chu liao sheng fu
You finally find a way the outcome of the separation
输蠃的代价是彼此粉身碎骨
shu de dai jia shi bi ci fen shen sui gu
The cost of winning or losing each other to pieces
外表健康的你心里伤痕无数
wai biao jian kang de ni xin li shang hen wu shu
The healthy appearence of your heart countless injuries
顽强的我是这场战役的俘虏
wan qiang de wo shi zhe chang zhan yi de fu lu
I am a stubborn battle of prisoners
就这样被你征服 切断了所有退路
jiu zhe yang bei ni zheng fu qie duan liao suo you tui lu
Thus you conquer  Cut off all the way
我的心情是坚固 我的决定是糊涂
wo de xin qing shi jian gu wo de jue ding shi hu tu
My heart is solid  My decision is confused
就这样被你征服 喝下你藏好的毒
jiu zhe yang bei ni zheng fu he xia ni cang hao de du
Thus you conquer  Possession of a good drink your poison
我的剧情已落幕 我的爱恨已入土
wo de ju qing yi luo mu wo de ai hen yi ru tu
My story has ended  My love has been buried
终于我明白俩人要的是一个结束
zhong yu wo ming bai lia ren yao de shi yi ge jie shu
Finally I understand that both want an end
所有的辩解都让对方以为是企图
suo you de bian jie du rang dui fang yi wei shi qi tu
Have all the excuse that the other is an attempt to
放一把火烧掉你送我的礼物
fang yi ba huo shao diao ni song wo de li wu
Fang burnt gift you sent me
却浇不熄我胸口灼热的愤怒
que jiao bu xi wo xiong kou zhuo re de fen nu
Is not pouring out of my chest burning anger
你如果经过我的坟墓
ni ru guo jing guo wo de fen mu
If you after my grave
你可以双手合十为我祝福
ni ke yi shuang shou he shi wei wo zhu fu
Held palms together and wish me peace

this i make just for all of you!!!! so enjoy!!

No comments: